Koncepcia rozvoja školy 2012 - 2017

Koncepcia rozvoja Materskej školy Budanova 6, Košice

 

Tézy

1 Starostlivosť o všestranný a harmonický rozvoj dieťaťa

2. Osobnostný rozvoj zamestnancov a riaditeľky

3. Spolupráca s rodinou, zriaďovateľom a ostatnou verejnosťou

4. Materiálne zabezpečenie

 

 

 

 

 

 

V koncepčnom zámere rozvoja školy  vychádzam z úloh, ktoré sú deklarované v hlavných dokumentoch schválených MŠ SR pre rozvoj školstva, v ktorých  sa predpokladá úplná transformácia školstva, celková zmena filozofie výchovy a vzdelávania. V materskej škole je stále aktuálna potreba uplatňovania humanistickej výchovy a vzdelávania. Naplnenie týchto princípov predpokladá priaznivú výchovno-vzdelávaciu klímu s dôrazom na rozvoj tvorivosti pred pamäťovým učením, v ktorej sa realizuje učenie hrou. Ideálom výchovy a vzdelávania je dobrý, čestný, morálny, múdry, tvorivý, aktívny a šťastný človek.

 1. Starostlivosť o všestranný a harmonický rozvoj dieťaťa

Cieľom predprimárneho vzdelávania je dosiahnuť optimálnu emocionálnu, sociálnu a kognitívnu úroveň ako základ pripravenosti na školské vzdelávanie a na život v spoločnosti. Východiskom je jedinečnosť dieťaťa, aktívne učenie a začleňovanie do skupiny a kolektívu. Pre dosiahnutie spomínaných cieľov je preto nevyhnutné rozvíjať  u detí  kľúčové

Ciele:

 • uplatňovať humanistickú výchovu a vzdelávanie, s právom na výchovu a vzdelávanie v súlade s Dohovorom o právach dieťaťa, právo na vlastnú individualitu a právo na celostný rozvoj osobnosti,
 • vo výchovno-vzdelávacej činnosti vytvárať priestor pre hodnotenie učiteľov a podporovať sebahodnotenie detí,
 • rozvíjať u detí emocionálnu inteligenciu, schopnosť prijímať a niesť osobnú zodpovednosť pri plnení úloh, vážiť si, rešpektovať a tolerovať odlišnosť iných ľudí, správať sa mravne a udržiavať harmonické medziľudské vzťahy,
 • pri formovaní elementárnych základov kľúčových kompetencií brať do úvahy vývinové špecifiká predškolského veku,
 • pri výchove a vzdelávaní detí s odloženou školskou dochádzkou uplatňovať rozvíjajúce programy zamerané najmä na rozvoj oblasti, v ktorej nedosiahli školskú zrelosť,
 • spolupracovať s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Košiciach,
 • pozornosť venovať využívaniu nových trendov v edukačnom procese,
 • profiláciu materskej školy smerovať k vytváraniu podmienok pred zdravý fyzický vývin detí, rozširovať elementárne poznatky o zdravom životnom štýle, pozdvihnúť úroveň environmentálneho vedomia predškolského veku,
 • analyzovať úroveň reči detí na začiatku a na konci školského roka, kooperovať s rodinou,
 • zabezpečiť stretnutia s členom hasičského a policajného zboru,
 • navštevovať Knižnicu pre deti a mládež v Košiciach
 • spoznávať krásy a pamätihodnosti mesta,
 • vo výchovno-vzdelávacom procese zahŕňať všestranný rozvoj osobnosti so zameraním na oblasť kognitívnu, perceptuálno - motorickú, sociálno-emocionálnu s prioritou dodržiavania psychohygieny detí.

 

 1. Osobnostný rozvoj zamestnancov a riaditeľky

Výchovno-vzdelávací proces zabezpečujú kvalifikovaní pedagogickí zamestnanci.

Ciele:

 • motivovať pedagogických zamestnancov aby sa aj naďalej  permanentne vzdelávali, zvyšovali si kvalifikáciu a budovali svoj kariérny postup,
 • umožniť pedagogickým zamestnancom podieľať sa na riadení školy a rozhodovaní v dôležitých veciach výchovy a vzdelávania detí,
 • vytvoriť také pracovné podmienky, aby sa učiteľky a ostatní zamestnanci mohli v pokoji venovať svojej práci – bez stresov a ďalších rušivých vplyvov
 • motivovať pedagogických zamestnancov k tomu, aby svoje poznatky získané celoživotným štúdiom využívali v tematických plánoch, aby v edukačnom procese vyučovaní moderné metódy a formy,
 • vyžadovať od pedagogických zamestnancov zdokonaľovanie v práci s PC a internetom, využívanie moderných informačných technológii v každodennej praxi,
 • presne vymedziť systém kompetencií a odmien
 • žiadať, aby všetci zamestnanci svojimi postojmi a názormi, prácou a komunikáciou na verejnosti zásadne zastupovali záujmy školy, vytvárali dobré meno školy a udržiavali dobré medziľudské vzťahy na pracovisku,
 • žiadať v pedagogickom procese uplatňovanie princípu aktivity dieťaťa,
 • žiadať od pedagógov aktivitu v nedirektívnom – demokratickom vedení výchovno-vzdelávacej činnosti,
 • vyžadovať pedagogický prístup, ktorý sa opiera o pozitívnu výchovu, založenú na láske a dôvere k dieťaťu,
 • zabezpečovať prísun pedagogických informácií a vytvárať podmienky pre ich uplatňovanie na základe spoločného posúdenia
 • rešpektovať slobodu pedagóga
 • rešpektovať každého zamestnanca materskej školy a umožniť mu s radosťou vykonávať svoju pracovnú činnosť
 • proces výučby organizovať na základe pedagogickej diagnostiky, analýzy daného stavu, s využitím spätnej väzby,

 

 1. Spolupráca s rodinou, zriaďovateľom a ostatnou verejnosťou

Pre realizáciu cieľov uvádzaných v koncepcii školy je veľmi dôležitou súčasťou stratégie práce  propagácia školy v obci, zviditeľňovanie sa v rámci regiónu. Vytváranie dobrého mena školy.

Ciele:

 • angažovať všetkých zamestnancov školy, aby svoje aktivity zamerali smerom k reprezentácii školy formou spolupráce s rodinou
 • rôznymi formami medializovať prácu a výsledky materskej školy, zúčastňovať sa aj aktivít, súťaži, prehliadok organizovanými Mestskými časťami a Magistrátom Mesta Košice
 • masívne prezentovať výsledky školy verejne na rôznych kultúrno-spoločenských podujatiach
 • pripravovať záujmové činnosti pre rodičov a deti – tvorivé dielne, otvorené hodiny pre rodičov, odborné prednášky s rôznymi špecialistami podľa potrieb a záujmov rodičov
 • informovanie rodičov o platnej legislatíve pre MŠ a organizačnom usporiadaní života detí v MŠ,
 • aktívne zapájať rodičov do diania školy ich aktívnym prístupom v priamej organizácii podujatí
 • poskytnúť poradenský odborný servis vo veciach výchovno – vzdelávacích podľa potreby rodičov
 • aktívne aktualizovať webovú stránku školy a tým priblížiť rodičom a verejnosti jej aktivity, prostredníctvom webovej stránky zaistiť aj spätnú väzbu o celkovom edukačnom procese materskej školy

,

 1. Materiálne vybavenie školy

Ciele:

 • vyhľadávať zdroje na pokrytie finančného deficitu v oblasti akútnych potrieb školy – vybavenie školského dvora
 • vybaviť školu potrebným materiálno technickým vybavením, zabezpečiť doplnenie didaktických pomôcok na realizáciu celkového edukačného procesu
 • vybavenie jednej triedy stolmi a stoličkami
 • získavanie prostriedkov z mimorozpočtových zdrojov ( napr. 2 % z ročnej dane ), vypracovanie  projektov, spolupráca s rôznymi organizáciami, zapájanie sa do projektov realizovaných rôznymi spoločnosťami
 • získanie dotácii v spolupráci s Ministerstvom školstva na základe vypracovaných aktuálnych ponúk
 • rozvíjať zručnosti pedagogických zamestnancov v oblasti tvorby a realizácie projektov s cieľom získania finančných prostriedkov v prospech definovaných potrieb školy
 • v spolupráci s Rodičovským združením naďalej angažovať rodičov v remeselnej pomoci škole

 

 

Záver

Dominantnou úlohou a cieľom snaženia je pracovať tak, aby deti rozprávali s radosťou o zážitkoch v MŠ. Partnerským a humánnym prístupom pedagogických zamestnancov, ale aj ostatných zamestnancov školy,  k deťom a ich rodičom, dosiahnuť skvelý výsledok – zdravé a šťastné deti.

 

Novinky

Kontakt

 • Materská škola "U veselých medvedíkov" Košice - Kavečany
  Budanova 6, 040 01 Košice
  Prevádzková doba:
  V pracovných dňoch od 6.30 hod. do 16.30 hod.
 • 055/ 633 71 67
  +421 907 900 152

Fotogaléria